Kahvitupa Laurentius

Pyhän Lau­rin kir­kon piha­pii­ris­sä sijait­se­va van­ha, idyl­li­nen ja kodi­kas kah­vi­tu­pa

Uusi elämä Laurentiukselle

Len­to­ken­tän ja Jum­bon läheisyydessä,Pyhän Lau­rin kir­kon piha­pii­ris­sä, van­ha, idyl­li­nen ja kodi­kas kah­vi­tu­pa saa nyt aivan uuden elä­män.

Laajennamme aukioloaikojamme

Tar­joam­me mau­kas­ta, ita­lia­lais­ta lou­nas­ta päi­vit­täin, tiis­tais­ta-lau­an­tai­hin klo: 11.00-14.00! Meil­tä myös eri­kois­kah­vit ja lei­vok­set, sekä eri­lai­set suo­lai­set her­kut, jot­ka val­mis­tam­me pai­kan pääl­lä, suu­rel­la sydä­mel­lä. Myyn­nis­sä myös mei­dän itse­teh­tyä arte­saa­ni­ge­la­toa!

Huom! 4.7. läh­tien mei­dän omas­ta pizze­rias­ta kah­vi­lan pihas­ta, aitoa napo­li­lais­ta pizzaa luo­mu raa­ka- aineis­ta, puu- uunis­ta!!!!!

 

 

Olet­te läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta naut­ti­maan kodik­kaas­ta  ilma­pii­ris­tä ja sydä­mel­li­ses­tä pal­ve­lus­ta.

Ben­ve­nu­ti di cuo­re!

  Aukioloajat

Ti- to: klo.10.-16.
Pe: klo.10.-21.                                                                          La: klo.11.-21.

Su: klo.11.-17.

 

Eri­koi­sau­kio­loa­jois­ta ilmoi­tam­me aina erik­seen, esim. yksi­tyis­ti­lai­suu­det!

Hyvät asiak­kaat!

Lau­an­tai­na asia­kas­ti­lam­me ovat kiin­ni klo.14.-18. yksi­tyis­ti­lai­suu­den vuok­si, mut­ta tuo­na aika­na voit­te ostaa tuot­tei­ta mukaan ja pizze­ria avoin­na myös nor­maa­lis­ti!

Klo.18. eteen­päin jäl­leen mah­dol­lis­ta syö­dä pai­kan pääl­lä! Ter­ve­tu­loa!

 Muis­tat­han että voit myös ennak­ko­ti­la­ta pizzat puhe­li­mit­se ja nou­taa ne kun sinul­le sopii par­hai­ten! Ter­ve­tu­loa!

Mak­su­vä­li­nee­nä: mak­su­kor­tit, eden­red ja smar­tum

 

Kysy lisää!

Ter­ve­tu­loa! Ben­ve­nu­ti!

Lounas

Tipe klo. 11.0014.00

La klo. 11.00-14.00

Su: Bruns­si klo. 12.00-15.00

Hyvät asiak­kaat!

Sun­nun­tai­bruns­sim­me saat edel­leen­kin ostet­tua mukaan, tilaat­han oma­si vii­meis­tään per­jan­tai­na!

Sun­nun­tai­sin meil­lä on myös tar­jol­la talon her­kul­lis­ta lasag­nea! 12,50e/annos, myös mukaan!

Ter­ve­tu­loa!

 

 

Hyvät asiakkaat!

Meil­lä tar­jol­la nyt lou­nas­ta myös lau­an­tai­sin klo.11.00-14.00

Ja sun­nun­tai­na bruns­sia klo. 12.00-15.00 . 

Bruns­si sisäl­tää:

hin­ta: 27e

Pro­secco­la­si

Pizzo­ja, foccacci­aa, leik­ke­lei­tä, juus­to­ja, crois­san­te­ja, salaat­te­ja, hedel­miä, jogurt­tia, mys­liä ja itse­teh­tyä gela­toa.

Lisäk­si bruns­sil­la tar­jol­la myös talon her­kul­lis­ta lasag­nea!

Huom! Pöy­tä­va­rauk­sia otam­me vas­taan säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se!

Ter­ve­tu­loa! Ben­ve­nu­ti!

Kahvila

Kah­vi­las­ta löy­ty­vät eri­kois­kah­vit jokai­seen makuun. Suo­lai­se­na pur­ta­va­na tar­joam­me talon tuo­ret­ta lei­pää, foccacci­aa ja pizza­pa­lo­ja. Makean näl­kään tar­jol­la on tira­mi­sua, pan­na cot­taa, croi­sant­te­ja, kak­ku­ja ja arte­saa­ni­jää­te­löä, jon­ka val­mis­tam­me itse, suu­rel­la sydä­mel­lä. Meil­lä on A-oikeu­det ja tar­jol­la on ita­lia­lai­sia vii­ne­jä ja olut­ta.

Myyn­nis­sä myös elin­tar­vik­kei­ta, leik­ke­lei­tä ja kah­via, jot­ka ostam­me
suo­raan Ita­lias­ta.

Sisustus- ja lahjatuotteet

Myyn­nis­sä myös sisus­tus-ja lah­ja­tuot­tei­ta!

Juhla- ja yksityistilaisuudet

Mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­täm­me myös juh­la- ja yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia.

Laurentiuksen Historia

Kah­vi­tu­pa Lau­ren­tius sijait­see Han­nusas-nimi­ses­sä talos­sa Hel­sin­gin pitä­jän kir­kon­ky­läs­sä. Nykyi­sel­le ns. ”kärä­jä­tu­van” ton­til­le Han­nusas pys­ty­tet­tiin vuo­si­na 1810 1811. Han­nusas sijai­si aikai­sem­min kylän kes­kel­lä, hie­man ete­läm­pä­nä nykyi­ses­tä sijain­ti-pai­kas­taan. Talon siir­si ja pys­tyt­ti nykyi­sel­le pai­kal­le sil­loi­nen isän­tä G. E. Söder­berg.

Hel­sin­gin pitä­jän koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen suku­tut­ki­jan mukaan kylän his­to­ria ulot­tuu toden­nä­köi­ses­ti aina 1500-luvul­le, jol­loin taloa hal­lit­si Simon Hans­son ja hänen jäl­keen­sä Hans Simon­son, jois­ta talo­kin lie­nee saa­nut nimen­sä.

Yksi viimeisistä vanhoista taloista

Han­nusas on toi­nen niis­tä kah­des­ta kak­si­ker­rok­si­ses­ta talos­ta, jot­ka kyläs­sä ovat sijain­neet. Nämä kylän kak­si­ker­rok­si­set talot, Han­nusas ja Kna­pas ovat muo­dos­ta­neet ikään kuin por­tin, jon­ka kaut­ta Turun ja Vii­pu­rin (eli Kunin­kaan tie) sekä Hel­sin­gin ja Hämeen­lin­nan tiet ovat kul­ke­neet. Talo­jen ase­ma kyläs­sä on ollut hyvin kes­kei­nen. Kna­pak­sen talo puret­tiin 1920-luvul­la. Poh­ja­rat­kai­sul­taan Han­nusas käsit­tää tuvan, pors­tuan ja pors­tua­kam­ma­rin kah­des­sa ker­rok­ses­sa. Kan­san- tie­teel­li­ses­ti Han­nusas on mie­len­kiin­toi­nen, kos­ka tupa ja sali on raken­net­tu eri ker­rok­siin. Sekä ylä- että ala­ker­ta ovat tois­ten­sa pei­li­ku­via. Kak­si­ker­rok­si­set talon­poi­kas­ta­lot ovat har­vi­nai­sia Uudel­la­maal­la. Poh­jan­maal­la kak­si­ker­rok­si­set talon­poi­kas­ta­lot ovat ylei­siä. Han­nusas lie­nee saa­nut vai­kut-teen­sa kau­pun­ki­ra­ken­nuk­sis­ta.

Helsingin pitäjän seurakunta ostaa Hannusaksen tontin

Hel­sin­gin pitä­jän seu­ra­kun­ta osti Han­nusak­sen ton­tin ja sii­hen kuu­lu­vat raken­nuk­set vuon­na 1952. Han­nusak­sen omis­ta­mi­nen kiin­nos­ti seu­ra­kun­taa lähin­nä sik­si, että seu­ra­kun­ta halusi rau­hoit­taa kir­kon lähim­män ympä­ris­tön. Vuon­na 1954 Han­nusak­ses­sa oli vie­lä navet­ta­ra­ken­nus. Se sijait­si suun­nil­leen sil­lä pai­kal­la, jos­sa nyt on Back­sen luh­tiait­ta. Kah­vi­tu­pa Lau­ren­tius sijait­see Han­nusas- nimi­ses­sä talos­sa Hel­sin­gin pitä­jän kir­kon­ky­läs­sä.

 

 

 

 

 

 

Olette lämpimästi tervetulleita nauttimaan kodinomaisesta ilmapiiristä ja sydämellisestä palvelusta.

Benvenuti di cuore!