Kahvitupa Laurentius

Pyhän Lau­rin kir­kon piha­pii­ris­sä sijait­se­va van­ha, idyl­li­nen ja kodi­kas kahvitupa

Uusi elämä Laurentiukselle

Len­to­ken­tän ja Jum­bon läheisyydessä,Pyhän Lau­rin kir­kon piha­pii­ris­sä, van­ha, idyl­li­nen ja kodi­kas kah­vi­tu­pa saa nyt aivan uuden elämän.

Laajennamme aukioloaikojamme

Tar­joam­me mau­kas­ta, ita­lia­lais­ta lou­nas­ta päi­vit­täin, kes­ki­vii­kos­ta-per­jan­tai­hin klo: 11.00-14.00! La- su ita­lia­lai­nen bruns­si pai­kan pääl­lä tai mukaan! Meil­tä myös eri­kois­kah­vit ja lei­vok­set, sekä eri­lai­set suo­lai­set her­kut, jot­ka val­mis­tam­me pai­kan pääl­lä, suu­rel­la sydä­mel­lä. Myyn­nis­sä myös mei­dän itse­teh­tyä artesaanigelatoa!

 

 

Olet­te läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta naut­ti­maan kodik­kaas­ta  ilma­pii­ris­tä ja sydä­mel­li­ses­tä palvelusta.

Ben­ve­nu­ti di cuore!

Lounas

Ke-pe klo. 11.0014.00

La- Su: Bruns­si klo. 12.00-15.00

Hyvät asiak­kaat!

 Vaa­dim­me koro­na­pas­sin klo.17. Jäl­keen, joten varau­dut­han sen näyttämään!

 

Aukioloajat

Kah­vi­la:

Ke-Pe: klo.10.-16

La-Su  klo.11.-17.

Pizze­ria:

Ke-To: klo.14.-21.

Pe-La: klo. 11.-21.

Su: klo.11.-17.

 

Huom!
Per­jan­tai­na 3.12. Sul­jem­me asia­kas­ti­lat poik­keuk­sel­li­ses­ti jo klo.16. yksi­tyis­ti­lai­suu­den vuok­si! Pizzat ja muut her­kut saat kui­ten­kin ostet­tua mukaan klo.21. saakka!

 

 

 23.9. Alkaen uudet tal­vi­au­kio­loa­jat astu­vat voimaan!

pizze­ria pal­ve­lee tei­tä nyt myös iltai­sin ja samal­la kah­vi­la-aukio­loa­jat lyhenevät!

Ter­ve­tu­loa!

 

Hyvät asiak­kaat!

Nyt mei­dän ita­lia­lai­nen bruns­sim­me jäl­leen myös pai­kan pääl­lä, varaa pöy­tä ennakkoon! 

Ter­ve­tu­loa!

 

Eri­koi­sau­kio­loa­jois­ta ilmoi­tam­me aina erik­seen, esim. yksityistilaisuudet!

 

Hyvät asiak­kaat!

Muis­tat­han että voit myös ennak­ko­ti­la­ta pizzat puhe­li­mit­se ja nou­taa ne kun sinul­le sopii par­hai­ten!  Tervetuloa!

Mak­su­vä­li­nee­nä: mak­su­kor­tit, eden­red, smar­tum , epas­si ja eazybreak!

Kysy lisää!

Ter­ve­tu­loa! Ben­ve­nu­ti!

Kahvila

Kah­vi­las­ta löy­ty­vät eri­kois­kah­vit jokai­seen makuun. Suo­lai­se­na pur­ta­va­na tar­joam­me talon tuo­ret­ta lei­pää, foccacci­aa ja pizza­pa­lo­ja. Makean näl­kään tar­jol­la on tira­mi­sua, pan­na cot­taa, croi­sant­te­ja, kak­ku­ja ja arte­saa­ni­jää­te­löä, jon­ka val­mis­tam­me itse, suu­rel­la sydä­mel­lä. Meil­lä on A-oikeu­det ja tar­jol­la on ita­lia­lai­sia vii­ne­jä ja olutta.

Myyn­nis­sä myös elin­tar­vik­kei­ta, leik­ke­lei­tä ja kah­via, jot­ka ostam­me
suo­raan Italiasta.

Sisustus- ja lahjatuotteet

Myyn­nis­sä myös sisus­tus-ja lahjatuotteita!

Juhla- ja yksityistilaisuudet

Mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­täm­me myös juh­la- ja yksityistilaisuuksia.

Laurentiuksen Historia

Kah­vi­tu­pa Lau­ren­tius sijait­see Han­nusas-nimi­ses­sä talos­sa Hel­sin­gin pitä­jän kir­kon­ky­läs­sä. Nykyi­sel­le ns. ”kärä­jä­tu­van” ton­til­le Han­nusas pys­ty­tet­tiin vuo­si­na 1810 1811. Han­nusas sijai­si aikai­sem­min kylän kes­kel­lä, hie­man ete­läm­pä­nä nykyi­ses­tä sijain­ti-pai­kas­taan. Talon siir­si ja pys­tyt­ti nykyi­sel­le pai­kal­le sil­loi­nen isän­tä G. E. Söderberg.

Hel­sin­gin pitä­jän koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen suku­tut­ki­jan mukaan kylän his­to­ria ulot­tuu toden­nä­köi­ses­ti aina 1500-luvul­le, jol­loin taloa hal­lit­si Simon Hans­son ja hänen jäl­keen­sä Hans Simon­son, jois­ta talo­kin lie­nee saa­nut nimensä.

Yksi viimeisistä vanhoista taloista

Han­nusas on toi­nen niis­tä kah­des­ta kak­si­ker­rok­si­ses­ta talos­ta, jot­ka kyläs­sä ovat sijain­neet. Nämä kylän kak­si­ker­rok­si­set talot, Han­nusas ja Kna­pas ovat muo­dos­ta­neet ikään kuin por­tin, jon­ka kaut­ta Turun ja Vii­pu­rin (eli Kunin­kaan tie) sekä Hel­sin­gin ja Hämeen­lin­nan tiet ovat kul­ke­neet. Talo­jen ase­ma kyläs­sä on ollut hyvin kes­kei­nen. Kna­pak­sen talo puret­tiin 1920-luvul­la. Poh­ja­rat­kai­sul­taan Han­nusas käsit­tää tuvan, pors­tuan ja pors­tua­kam­ma­rin kah­des­sa ker­rok­ses­sa. Kan­san- tie­teel­li­ses­ti Han­nusas on mie­len­kiin­toi­nen, kos­ka tupa ja sali on raken­net­tu eri ker­rok­siin. Sekä ylä- että ala­ker­ta ovat tois­ten­sa pei­li­ku­via. Kak­si­ker­rok­si­set talon­poi­kas­ta­lot ovat har­vi­nai­sia Uudel­la­maal­la. Poh­jan­maal­la kak­si­ker­rok­si­set talon­poi­kas­ta­lot ovat ylei­siä. Han­nusas lie­nee saa­nut vai­kut-teen­sa kaupunkirakennuksista.

Helsingin pitäjän seurakunta ostaa Hannusaksen tontin

Hel­sin­gin pitä­jän seu­ra­kun­ta osti Han­nusak­sen ton­tin ja sii­hen kuu­lu­vat raken­nuk­set vuon­na 1952. Han­nusak­sen omis­ta­mi­nen kiin­nos­ti seu­ra­kun­taa lähin­nä sik­si, että seu­ra­kun­ta halusi rau­hoit­taa kir­kon lähim­män ympä­ris­tön. Vuon­na 1954 Han­nusak­ses­sa oli vie­lä navet­ta­ra­ken­nus. Se sijait­si suun­nil­leen sil­lä pai­kal­la, jos­sa nyt on Back­sen luh­tiait­ta. Kah­vi­tu­pa Lau­ren­tius sijait­see Han­nusas- nimi­ses­sä talos­sa Hel­sin­gin pitä­jän kirkonkylässä.

 

 

 

 

 

 

Olette lämpimästi tervetulleita nauttimaan kodinomaisesta ilmapiiristä ja sydämellisestä palvelusta.

Benvenuti di cuore!